Gốc > Mục:Giáo án > Mục:Lớp 1 > Mục:Toán học >
title:Giáo án lớp 1 tuần 23 năm 2013 - 2014
date:24-01-2014
sender:Hồ Minh Tâm
source:
type:doc

LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 23
Lớp 1A3Thứ / ngày / tháng

Môn

Tên bài dạyThứ hai /

 Học vần
oanh - oach


Học vần
oanh oach


 Tóan
vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước


Thứ ba /

Đạo đức
đi bộ đúng quy định


Học vần
oat - oăt


Học vần
oat - oăt


Tóan
luyện tập chung


Thứ tư /

Học vần
ôn tập


Học vần
ôn tập


TNXH
cây hoa


Thứ năm

Học vần
uê - uy


Học vần
uê - uy


Tóan
luyện tập chung


Thủ công
kẽ các đoạn thẳng cách đều


Thứ sáu

 Học vần
uơ - uya


 Học vần
uơ - uya


Tóan
 các số tròn chục


HĐTTGVCN:

Thứ hai ngày …. tháng ….. năm 2014
Môn : Học vần
Bài : oanh oach
A.Mục tiêu :
-HS đọc và viết được : oanh – doanh trại , oach – thu hoạch.
-Đọc được câu ứng dụng : Chúng em tích cực thu gom giấy,sắt vụn để làm kế hoạch nhỏ.
-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Nhà máy,cửa hàng,doanh trại.
B.Đồ dùng dạy học : bảng con,bảng cài,sgk,tập viết.
C.Các hoạt động dạy học :
1.Ổn định : sĩ số
2.Ktbc :
-Tiết trước học bài gì ? -oang oăng
-Cho hs đọc bài trong sgk.
-Cho hs viết bảng con : oang – vỡ hoang , oăng – con hoẵng.
Nhận xét, sửa sai.
-Nhận xét ktbc.
3.Bài mới :
a/GTB : oanh oach
b/Dạy vần :
*oanh :
b.1/Nhận diện vần :
-GV tô oanh : oanh có o ghép với anh.
-So sánh oanh với oang? Giống : oa Khác : nh - ng
b.2/Đánh vần và đọc trơn :
-Cho hs cài,phân tích và đọc : oanh
-GV giới thiệu và viết : doanh.
+Cho hs cài,phân tích và đọc : doanh.
+Sửa sai cho hs.
-Tranh vẽ gì ? -doanh trại
+GV viết – hs đọc : doanh trại.
+Cho hs đọc : oanh – doanh – doanh trại.
+Sửa sai cho hs.
*oach :
b.1/Nhận diện vần :
-GV tô oach : oach có o ghép với ach.
-So sánh oach với oanh? Giống : oa Khác : ch - nh
b.2/Đánh vần và đọc trơn :
-Cho hs cài,phân tích và đọc : oach.
-GV giới thiệu và viết : hoạch.
+Cho hs cài,phân tích và đọc : hoạch.
+Sửa sai cho hs.
-Tranh vẽ gì ? -thu hoạch.
+GV viết – hs đọc : thu hoạch.
+Cho hs đọc : oach – hoạch – thu hoạch.
+Sửa sai cho hs.
Đọc từ ứng dụng :
-GV viết : khoanh tay kế hoạch
mới toanh loạch xoạch
-Cho hs tìm,phân tích : khoanh, toanh, hoạch, loạch, xoạch?
-HD hs đọc các từ ứng dụng.
Sửa sai cho hs.
-GV cùng hs giải nghĩa từ.
HD viết bảng con :
*oanh :
-Cho hs phân tích : oanh – doanh.
-HD hs viết : oanh – doanh trại.
Sửa sai cho hs.
*oach :
-Cho hs phân tích : oach – hoạch.
-HD hs viết bảng con : oach – thu hoạch.
Sửa sai cho hs.
4.Củng cố :
-Hôm nay học bài gì ? oanh oach
-Cho hs thi viết : oanh – doanh trại, oach – thu hoạch.
Nhận xét
5.Nhận xét tiết học.
Tiết 2
1.Ổn định : hát vui
2.Ktbc :
-Tiết 1 học bài gì ? oanh oach
-Cho hs phân tích và đọc, so sánh : oanh với oach?
3.Bài mới :
a/Luyện đọc :
-Đọc bài tiết 1 : GV chỉ bảng cho hs đọc lại bài.
-Đọc đoạn ứng dụng :
+HD hs qsát tranh.
+Gv viết : Chúng em tích cực thu gom giấy,sắt vụn để làm kế hoạch nhỏ.
+Cho hs tìm,phân tích : hoạch?
+